VIRBOGA
Home Collections Lists Contact

Common name

English: Sapodilla

German: Breiapfelbaum

Portuguese: Sapotizeiro

Classification

Kingdom: Plantae (2659)

  Phylum: Tracheophyta (2572)

    Class: Magnoliopsida (2167)

      Order: Ericales (56)

        Family: Sapotaceae (6)(family description)

          Genus: Manilkara (1)

            Epithet: zapota (L.) P.Royen (1)

Synonym: Achras sapota L.

sapota => derived from the Nahuatl (indigenous Mesoamerican) name for M. zapota

zapota => derived from the Nahuatl (indigenous Mesoamerican) name for M. zapota

Characteristics

Climate: tropical

Habit: tree

Flower colour: white

External links

Check for Manilkara zapota at

World Flora Online, GBIF or IPNI

Search for more